Projekty

PROJEKTY

2019 – 2022

Podwykonawca w projekcie LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci
hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II.” – kontynuacja

2018

podwykonawca analiz fykologicznych w projekcie NEPTUNE “New cross sEctorial value chains creation across EuroPe faciliTated by clUsters for SMEs’s INnovation in BluE Growth

2016 – 2018

Podwykonawca w projekcie LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci
hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II.”

2017

Udział w projekcie „Międzylaboratoryjne porównania poboru i oznaczania biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych” (GIOŚ).

2008 – 2010

Wykonawca grantu norweskiego: Norvay Grants PNRF – 82 A I – 1/07, System of the environmental and spatial information as the background for the sustainable management of the Vistula Lagoon ecosystem (VISLA); Koordynator: dr hab. Marek Kruk, prof. UWM i PWSZ w Elblągu.

2006 – 2007

Wykonawca grantu MONTRASAT (INTERREG IIIA), Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną, współautor opracowań danych środowiskowych Zalewu Wiślanego.